Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Дейност

„Родина-Агро” е специализирана в преработката и замразяването на плодове и зеленчуци. Предприятието се сертифицира с най-високият стандарт по безопасност и качество на храните BRC Global Standard Food Safety.

„Родина-Агро” поставя високи изисквания към всички свои контрагенти и доставчици на суровини и други материали. Доставчиците са задължени да прилагат добри селскостопански практики.
Мениджмънтът е съпричастен с високите изисквания на стандартите по безопасност на храните на ЕС – „от фермата до масата” / from farm to table/ e пълна проследимост на продукта. В организацията е внедрена система за управление на безопасност на храните. Системата от програми и процедури се основава на добри производствени практики и принципите за анализ на опасностите и контролните критични точки – HACCP система. Тя съответства на изискванията на Codex Alimentarius и BRC Global Standard. Това е един систематичен подход за идентификация, анализ и контрол на биологични, химични и физични опасности във всеки етап от производството. Контролира се целия процес на производството чрез идентифициране на потенциалните опасности и тяхното елиминиране. Разработени са и се прилагат политики по контрол на чужди тела – стъкло, дърво, метал, пластмаса и други.
В предприятието се поддържа висока хигиена на производствените и складовите помещения, оборудването и личната хигиена на работниците и служителите.

На територията на дружеството функционира собствена лаборатория за количествен, качествен и физико-химичен контрол на произвеждания продукт. За микробиологичен контрол и верификация на собствената лаборатория, както и за контрол на вируси, пестициди и тежки метали се използват услугите на външни акредитирани лаборатории – SGS, PRIMORIS и други.

Екипът от висококвалифицирани ръководители, специалисти, технолози и техници е един от най-важните фактори, позволяващ отстояването на лидерски позиции на компанията в бранша.

Предприятието е с годишен производствен капацитет над 2500 тона и с възможност за съхранение в хладилните камери над 1600 тона готов продукт.

Back to Top