Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Новини


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Управляващ орган Министерство на земеделието и храните

Проект: „ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ“

Договор: BG06RDNP001-4.015-0166-C01/ 18.09.2023 г.

По Процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Цел на проекта: Оптимизация на разходите на производство, подобряване икономическата ефективност и конкурентоспособността на „РОДИНА-АГРО“ ЕООД чрез инвестиции във фотоволтаична електроцентрала.

Бенефициент: „РОДИНА-АГРО“ ЕООД

РОДИНА-АГРО“ ЕООД реализира проект за „Инвестиции във фотоволтаична централа за собствени нужди“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0166-C01/ 18.09.2023 г. по подмярка: 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с обща стойност на инвестициите в размер на 466 308 лева.

Предмет на проекта е изграждането на фотоволтаична централа. Предвидената електроенергия, която ще бъде произведена от централата се очаква да покрива поне 77% от общата консумация на електроенергия за производството на замразени плодове и пипер, като по този начин ще допринесе за опазване на компонентите на околната среда и за устойчиво икономическо възстановяване в условията на поредна финансова и икономическа криза.

Ефект върху околната среда се постига и от спестяване на вредни емисии, чрез използване на енергията на слънцето, произведена от собствена фотоволраична централа, вместо традиционно електричество. Годишно ще се спестяват около 1300,97 tCO2 (въглеродни емисии).

В резултат от проекта се постигна и основната му цел – оптимизация на разходите на производство, подобряване икономическата ефективност и конкурентоспособността на „РОДИНА-АГРО“ ЕООД.„Родина-Агро“ ЕООД гр.Попово, уведомява своите клиенти и всички заинтересовани с дейността на предприятието, че
На основание чл. 20а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 23. ал. 3 от Наредба № 2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от ДФ „Земеделие” е извършено плащане по подаденото от нас заявление за подпомагане/заявка за плащане №25/21/3/32817/3/01 от 03.11.2020 г. и е получено подпомагане от ЕЗФРСР както следва:
1. Заявена сума 97 791,50 лв.
2. Изплатена сума: 97 790,00 лв.

Дата на плащане: 27.01.2021 г.

Сума на наложената редукция на финансовата помощ: 1,50 лв.

Мотиви за определяне на размера на изплатената финансова помощ: Размерът на финансовата помощ е определен в съответствие с разпоредбите на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2 от 05.08.2020 г., съгласно които максималният допустим размер на финансовата помощ по ал. 1 не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро за един кандидат, при прилагане на официалния курс евро-лев на Европейската централна банка, а именно 1,9558 лева за едно евро.

Back to Top