Tel: +359/608/400 01 | E-Mail: mail@rodina-popovo.bg

Новини„Родина-Агро“ ЕООД гр.Попово, уведомява своите клиенти и всички заинтересовани с дейността на предприятието, че
На основание чл. 20а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 23. ал. 3 от Наредба № 2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от ДФ „Земеделие” е извършено плащане по подаденото от нас заявление за подпомагане/заявка за плащане №25/21/3/32817/3/01 от 03.11.2020 г. и е получено подпомагане от ЕЗФРСР както следва:
1. Заявена сума 97 791,50 лв.
2. Изплатена сума: 97 790,00 лв.

Дата на плащане: 27.01.2021 г.

Сума на наложената редукция на финансовата помощ: 1,50 лв.

Мотиви за определяне на размера на изплатената финансова помощ: Размерът на финансовата помощ е определен в съответствие с разпоредбите на чл. 16, ал. 4 от Наредба № 2 от 05.08.2020 г., съгласно които максималният допустим размер на финансовата помощ по ал. 1 не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро за един кандидат, при прилагане на официалния курс евро-лев на Европейската централна банка, а именно 1,9558 лева за едно евро.

Back to Top